Chọn danh mục khóa học
bạn quan tâm và bắt đầu học

Trọn bộ từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề ôn thi đại học

Bạn muốn tìm từ vựng TOEIC theo chủ đề ôn thi đại học? Hãy đọc bài viết sau để biết thêm chi tiết.

83
Trọn bộ từ vựng Tiếng Anh theo chủ đề ôn thi đại học
Từ vựngIPAÝ nghĩa
AdvancedədˈvɑːnstKhoa học tên lửa
AutomaticˌɔːtəˈmætɪkThân thiện với người dùng
Back up your work bæk ʌp jɔː wɜːk Tiên tiến
Computer age kəmˈpjuːtər eɪʤ Phần cứng
Computer buff kəmˈpjuːtə bʌf Phần mềm
Computer buff kəmˈpjuːtə bʌf Thư rác
Computer fatigue kəmˈpjuːtə fəˈtiːg Kỹ thuật số
Cutting-edgeˈkʌtɪŋ-ɛʤTự động
Cutting-edge ˈkʌtɪŋ-ɛʤ Tiện ích
Cutting-edge ˈkʌtɪŋ-ɛʤ Họp qua mạng
DigitalˈdɪʤɪtlNâng cao
Forward the message ˈfɔːwəd ðə ˈmɛsɪʤ Người mê công nghệ
GadgetˈgæʤɪtNgười không thích công nghệ mới
HardwareˈhɑːdweəĐiểm phát wifi
Harness technology ˈhɑːnɪs tɛkˈnɒləʤi Ngân hàng trực tuyến
Have access to something hæv ˈæksɛs tuː ˈsʌmθɪŋ Chuyên gia máy tính
Junk mailʤʌŋk meɪlChuyển tiếp tin nhắn
Keep in contact with = keep in touch with kiːp ɪn ˈkɒntækt wɪð = kiːp ɪn tʌʧ wɪð Sự tiến bộ về công nghệ
Online banking ˈɒnˌlaɪn ˈbæŋkɪŋ Lướt mạng/web
Online shopping ˈɒnˌlaɪn ˈʃɒpɪŋ Sử dụng công nghệ
Out of steam aʊt ɒv stiːm Lưu trữ thông tin, tập tin
Rocket scienceˈrɒkɪt ˈsaɪənsMua sắm trực tuyến
Rocket science ˈrɒkɪt ˈsaɪəns Hiện đại, tiên tiến
Social media ˈsəʊʃəl ˈmiːdiə Mạng xã hội
Social networking site ˈsəʊʃəl ˈnɛtwɜːkɪŋ saɪt Hiện đại, tân tiến
SoftwareˈsɒftweəTiếp cận gì đó
State-of-the-art steɪt-ɒv-ði-ɑːt Thời đại máy tính
Surf the Internet/web sɜːf ði ˈɪntəˌnɛt/wɛb Người giỏi sử dụng máy tính
Technological advance ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l ədˈvɑːns Tình trạng mệt mỏi gây nên bởi sử dụng máy tính trong một thời gian dài
Technological advances = technological developments ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l ədˈvɑːnsɪz = ˌtɛknəˈlɒʤɪk(ə)l dɪˈvɛləpmənts Mệt mỏi, kiệt sức
Technophile teknəfaɪlTiên tiến và dẫn đầu
Technophobe ˈtek.nə.fəʊbThứ gì đó rất khó đối với một người
To be stuck behind a computer tuː biː stʌk bɪˈhaɪnd ə kəmˈpjuːtə Mạng xã hội
To boot up tuː buːt ʌp Sử dụng máy tính trong thời gian dài
To browse websites tuː braʊz ˈwɛbˌsaɪts Khởi động, bật máy tính
To crash tuː kræʃ Máy móc đột nhiên ngưng hoạt động
To go online tuː gəʊ ˈɒnˌlaɪn Tìm kiếm trên những trang web
To navigate a website tuː ˈnævɪgeɪt ə ˈwɛbˌsaɪt Tìm thông tin cần thiết trên trang web
User-friendlyˈjuːzə-ˈfrɛndliSử dụng mạng
Video conferencingˈvɪdɪəʊ ˈkɒnfərənsɪŋNhững tiến bộ trong công nghệ
Wireless hotspot ˈwaɪəlɪs ˈhɒt.spɒtGiữ liên lạc với
Từ vựngIPAÝ nghĩa
AccessˈæksɛsTruy cập
ActorˈæktəDiễn viên nam
ActressˈæktrɪsDiễn viên nữ
Advertisement/ad/advertədˈvɜːtɪsmənt/æd/ədˈvɜːtTin quảng cáo
AdvertisingˈædvətaɪzɪŋQuảng cáo
AgreementəˈgriːməntSự thỏa thuận hoặc hợp đồng
Ambiguous æmˈbɪɡjuəsMơ hồ
Analysis əˈnæləsɪs Bài phân tích
AnnouncementəˈnaʊnsməntSự thông báo
ArtɑːtNghệ thuật, mỹ thuật
ArticleˈɑːtɪklBài báo, đề mục
ArtistˈɑːtɪstNghệ sĩ
AssociateəˈsəʊʃɪɪtNgười cộng sự, đồng minh, cộng tác trong công việc
AttractəˈtræktThu hút, hấp dẫn, lôi cuốn
AudienceˈɔːdiənsNhững người nghe, khán giả; bạn đọc, độc giả
AuthorˈɔːθəTác giả
BlogblɒgNhật ký trực tuyến
BloggerˈblɒgəNgười viết blog
Breaking newsˈbreɪkɪŋ njuːzTin mới nhất, tin tức nóng hổi
BroadcastˈbrɔːdkɑːstPhát sóng, phát thanh
Broadcast mediaˈbrɔːdkɑːst ˈmiːdiəPhát thanh truyền hình
Business news ˈbɪznɪs njuːz Tin tức doanh nghiệp
Cable television:ˈkeɪbl ˈtɛlɪˌvɪʒən:Truyền hình cáp
CameraˈkæmərəMáy ảnh, máy quay phim
CensorshipˈsɛnsəʃɪpKiểm duyệt
ChannelˈʧænlKênh
ComedyˈkɒmɪdiHài kịch
CommercialkəˈmɜːʃəlBài quảng cáo thương mại
Communicationkəˌmjuː.nɪˈkeɪ.ʃənTruyền thông
Communication channelkəˌmjuːnɪˈkeɪʃən ˈʧænlKênh truyền thông
ConfirmkənˈfɜːmXác nhận
ConnectkəˈnɛktKết nối
Content personalizationˈkɒntɛnt ˌpɜːsənəlaɪˈzeɪʃənCá nhân hoá nội dung
CorrespondentˌkɒrɪsˈpɒndəntPhóng viên, báo chí
Credible newsˈkrɛdəbl njuːzTin tức đáng tin
Criticˈkrɪt.ɪkNhà phê bình
Current affairs ˈkʌrənt əˈfeəz Vấn đề hiện thời
DepictdɪˈpɪktKhắc họa
DesigndɪˈzaɪnThiết kế
Digital mediaˈdɪʤɪtl ˈmiːdiəTruyền thông số
DisclosedɪˈskləʊzCông bố, phơi bày
DocumentaryˌdɒkjʊˈmɛntəriPhim tài liệu
EntryˈɛntriNội dung trên blog
ExaggerateɪɡˈzædʒəreɪtPhóng đại
EyewitnessˈaɪˈwɪtnɪsNhân chứng hoặc những người đã có mặt tại hiện trường
Freedom of speechˈfriːdəm ɒv spiːʧtự do ngôn luận
Get involved ingɛt ɪnˈvɒlvd ɪnTham gia
Gossip ˈgɒsɪp Tin tầm phào
HonestˈɒnɪstTrung thực
Informativeɪnˈfɔː.mə.tɪvCung cấp nhiều thông tin
IntegrityɪnˈtɛgrɪtiTính chính trực, trung thực
International news ˌɪntə(ː)ˈnæʃənl njuːz Tin thế giới
Libel ˈlaɪbəl Tin bôi xấu, phỉ báng
Live broadcastlɪv ˈbrɔːdkɑːstPhát sóng trực tiếp
Mainstream mediaˈmeɪnstriːm ˈmiːdiəTruyền thông chủ lưu
Mass mediamæs ˈmiːdiəTruyền thông đại chúng
Media biasˈmiːdiə ˈbaɪəsSự thiên lệch truyền thông
Media ˈmiːdiə Phương tiện truyền thông
MisrepresentˌmɪsˌrɛprɪˈzɛntDựng chuyện, xuyên tạc
News coverage njuːz ˈkʌvərɪʤ Tin trang nhất, tin trang bìa
Paparazziˌpæp(ə)ˈrætsiThợ săn ảnh
Premium contentˈpriːmiəm ˈkɒntɛntNội dung có trả phí
Press/the press/print mediaprɛs/ðə prɛs/prɪnt ˈmiːdiəPhương tiện truyền thông dạng in ấn (báo giấy, tạp chí…)
Print mediaprɪnt ˈmiːdiəDùng để chỉ phương tiện truyền thông bằng báo chí in
PublicationˌpʌblɪˈkeɪʃənSự phát hành, sự xuất bản
PublishingˈpʌblɪʃɪŋXuất bản, in ấn
ReaderˈriːdəNgười đọc, độc giả
RecordˈrɛkɔːdBản thu (băng đĩa…)
ReleaserɪˈliːsSự phát hành
ScenesiːnHiện trường, cảnh (trong phim, truyện…), phong cảnh
ScreenskriːnMàn hình
ShareʃeəChia sẻ
ShareableˈʃeərəblCó thể chia sẻ được
ShootʃuːtChụp (ảnh), quay (phim)
SlanderˈslɑːndəVu khống, hoặc nói xấu và bôi nhọ danh dự người khác
Smart devicesmɑːt dɪˈvaɪsThiết bị thông minh
Social mediaˈsəʊʃəl ˈmiːdiəTruyền thông qua mạng xã hội
StagesteɪʤSân khấu
StudioˈstjuːdɪəʊTrường quay, xưởng phim, phòng thu
TabloidˈtæblɔɪdBáo lá cải
TechniquetɛkˈniːkKỹ xảo, kỹ thuật
To host a programtuː həʊst ə ˈprəʊgræmDẫn chương trình
To influence otherstuː ˈɪnflʊəns ˈʌðəzẢnh hưởng tới ai
To remain well-informedtuː rɪˈmeɪn wɛl-ɪnˈfɔːmdCập nhật tốt thông tin
To tweettuː twiːtĐăng nội dung lên Twitter
TonetəʊnÂm thanh, tiếng hoặc chất giọng, âm điệu của âm thanh
TrustworthyˈtrʌstˌwɜːðiĐáng tin

Trung tâm anh ngữ EDUSA

Để giúp bạn có được lộ trình học tập hiệu quả, cũng như tiết kiệm được thời gian và chi phí, trung tâm anh ngữ Edusa cung cấp các khóa học TOEIC giao tiếp hiệu quả với những kết quả vượt ngoài mong đợi. Một số lợi ích có thể kể đến khi tham gia khóa học giao tiếp của trung tâm anh ngữ Edusa là:

  • Không chỉ hướng đến mục tiêu đạt được điểm số ngay lần đầu, mà còn và còn giúp bạn bổ sung thêm kiến thức xã hội và chinh phục được đỉnh cao trong công việc thông qua những phương pháp học độc đáo.
  • Từng thành công với các khóa TOEIC 550, 650, 750+ với hàng nghìn bạn đạt được điểm số mong muốn nay lần đầu chỉ trong 1-2 tháng.
  • Cam kết đầu ra tăng 150 điểm so với kết quả của bài test đầu vào.
  • Giải đáp những thắc mắc của bạn theo kiểu 1 kèm 1 với giáo viên.
  • Cam kết đầu ra 100% học lại hoàn toàn miễn phí nếu không đậu.
  • Đội ngũ giáo viên Edusa nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tinh thần cháy bỏng, chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao đã giúp hàng nghìn bạn mất gốc không chỉ tiến bộ mà còn yêu thích môn Tiếng Anh.
  • Giáo viên sẽ theo sát, nhắc nhở từng bạn và đề xuất lộ trình hợp lý cho từng bạn, nhằm nắm vững tiến độ từng bạn và có cách giảng dạy phù hợp hơn.
  • Link Edusa: https://edusa.vn/
  • Từ những lợi ích vô cùng tuyệt vời khi thành thạo tiếng anh, bạn còn chần chừ gì nữa mà không đăng kí ngay khóa học TOEIC của trung tâm anh ngữ Edusa để nhận ngay những ưu đãi vô cùng hấp dẫn.
✅ Khoá học MOS ⭕ Khoá học MOS tại trung tâm được xây dựng phù hợp và sinh viên dễ dàng tiếp cận. Học phí học sinh, sinh viên
✅ Khoá học MOS Online ⭐ Khoá học MOS Online được xây dựng phù hợp với việc học từ xa trên toàn quốc. Học phí rẻ
✅ Khoá học IC3 GS5 ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo IC3, chúng tôi đã đồng hành hàng ngàn sinh viên để lấy bằng
✅ Khoá học IC3 GS5 Online ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về IC3 sẽ Edusa đảm bảo chất lượng đào tạo học viên thi đậu 100%
✅ Chứng chỉ CNTT ⭕ Khoá học chứng chỉ CNTT được xây dựng giáo trình phù hợp chương trình thi theo cấu trúc mới nhất. Trọn gói học và thi BAO ĐẬU chỉ với 1.200.000VNĐ
✅ Chứng chỉ CNTT Online ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian học và lấy được chứng chỉ CNTT. Chi phí hợp lý.