Khóa Học

Trung Tâm Thường Xuyên Khai Giảng Các Lớp:

  1. Chứng chỉ IC3-GS4
  2. Chứng chỉ  MOS
  3. Chứng chỉ sử dụng CNTT cơ bản
  4. Tin học trong kinh doanh
  5. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS, Stata, Eviews, R software…
  6. Quản lý dự án với MS Project
  7. Digital Marketing

Khoá Học Gần Đây


Các Khóa Học