LỊCH KHAI GIẢNG

Các khóa học tại EDUSA


study


KHÓA HỌC MỤC TIÊU SỐ LƯỢNG THỜI LƯỢNG ĐĂNG KÝ

MOS

Đầu vào: 0-300
Đầu ra: 400
2 buổi/tuần 1 tháng Đăng ký

IC3

Đầu vào: 0-300
Đầu ra: 500
3 buổi/tuần 2 tháng

TOEIC

Đầu vào: 0-300
Đầu ra: 600+
3 buổi/tuần 3 tháng

APTIS

Đầu vào: 300-500
Đầu ra: theo nhu cầu
3 buổi/tuần 1-3 tháng

Chứng chỉ ứng dụng CNTT

Đầu vào: 300-500
Đầu ra: theo nhu cầu
3 buổi/tuần 5 tháng
Đăng ký


Khóa học MOS
Mục tiêu Đầu vào: 0-300
Đầu ra: 400
Số lượng 3 buổi/tuần
Thời lượng 1 tháng


Đăng ký


Khóa học IC3
Mục tiêu Đầu vào: 0-300
Đầu ra: 400
Số lượng 3 buổi/tuần
Thời lượng 1 tháng
Đăng ký


Khóa học TOEIC
Mục tiêu Đầu vào: 0-300
Đầu ra: 400
Số lượng 3 buổi/tuần
Thời lượng 1 tháng
Đăng ký


Khóa học TOEIC
Mục tiêu Đầu vào: 0-300
Đầu ra: 400
Số lượng 3 buổi/tuần
Thời lượng 1 tháng
Đăng ký


Khóa học Chứng chỉ CNTT
Mục tiêu Đầu vào: 0-300
Đầu ra: 400
Số lượng 3 buổi/tuần
Thời lượng 1 tháng
Đăng ký