Chọn danh mục khóa học
bạn quan tâm và bắt đầu học

Tổng hợp từ vựng TOEIC theo chủ đề đầy đủ – chi tiết nhất

Bạn muốn tìm trọn bộ từ vựng toeic theo chủ đề? Hãy theo dõi bài viết sau để biết thêm chi tiết.

65
Tổng hợp từ vựng TOEIC theo chủ đề đầy đủ – chi tiết nhất

Dưới đây là 20+ chuyên mục từ vựng TOEIC theo chủ đề giúp bạn học toeic hiệu quả, cụ thể:

1. Từ vựng TOEIC chủ đề Marketing

Từ vựng TOEIC theo chủ đề Marketing – chủ đề từ vựng đầu tiên PREP muốn bạn nắm vững, dưới đây là một số từ vựng thông dung:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1Marketing /ˈmɑːkɪtɪŋ/ngành tiếp thịShe works in sales and finance.
2attract/ə’trækt/hấp dẫn, lôi cuốn, thu hútThe showcase attracted a number of people at the convention.
3consume/kən’sju:m/tiêu thụ, tiêu dùngPeople devour a good deal of sugar in drinks.
4convince/kən’vins/Thuyết phụcShe convinced me that he was right.
5fad/fæd/mốt nhất thờiThe mini gown was a fad once thought to be finished, but now it is making a comeback.

2. Từ vựng TOEIC chủ đề Office

Các từ vựng TOEIC theo chủ đề Office thường xuyên xuất hiện trong đề thi thực chiến, dưới đây là một số từ vựng bạn nên nằm lòng:

STTTừ vựng & Phiên âmNghĩa tiếng Việt Ví dụ
1Access /ˈækses/Có quyền truy cập hoặc sử dụngShe works in sales and finance.
2Allocate /ˈæləkeɪt/phân bố, phân bổThe Manager of the office did not allocate enough money to purchase new software
3Initiate/ɪˈnɪʃiət/sự bắt đầu, ý tưởng khởi xướngStaff are encouraged to take the initiative and share their ideas with management.
4Recur /rɪˈkɜː(r)/tái diễnThe subject of declining sales recurs in each meeting, sometimes several times
5Expose /ɪkˈspəʊz/phơi bày; tiếp xúc để có trải nghiệm,dày dặn kinh nghiệmHe did not want to expose her fears and insecurity to anyone.

3. Từ vựng TOEIC chủ đề Hợp đồng

Hợp đồng – một trong những chuyên mục từ vựng TOEIC theo chủ đề giáo viên khuyên học viên nên tham khảo, cụ thể:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1contract/kənˈtrakt/Hợp đồngAre you going to break the agreement with companion?
2abide by/ə’baid/tôn trọng, tuân theo, giữ (lời hứa)The two gatherings agreed to abide by the judge’s decision.
3agreement/ə’gri:mənt/sự đồng ý, thỏa thuận với nhauAccording to the consensus, the caterer will also supply the flowers for the event.
4assurance/ə’ʃuərəns/sự cam đoan, bảo đảmThe sales associate gave their assurance that the missing keyboard would be replaced the next day.
5cancellation/,kænse’leiʃn/sự bãi bỏ, hủy bỏThe elimination of her flight caused her problems for the rest of the week.

4. Từ vựng TOEIC chủ đề Computer

Từ vựng theo TOEIC chủ đề Computer là chủ đề tiếp theo PREP muốn giới thiệu đến bạn:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1access/ˈækses/quyền truy cập, sự tiếp cậnI cannot easily get connected to the Internet.
2allocate/ˈæləkeɪt/cấp cho, phân phốiThe office manager did not allocate enough cash to purchase software.
3compatible/kəm’pætəbl/tương thích, hợp nhauBecause my fiancee and I listen to the same music artists, we have compatible tastes in music.
4delete/di’li:t/xóa đi, bỏ điThe techs deleted all the data on the disk accidentally.
5display/dis’plei/hiển thị, trình bàyThe accounting software displays a current balance when opened.

5. Từ vựng TOEIC chủ đề Warranties

Warranties – từ vựng TOEIC theo chủ đề thông dụng trong đề thi thực chiến:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1characteristic/,kæriktə’ristik/đặc trưng, đặc điểm, những điểm đặc thù, cá biệt One character trait of the store is that it is slow in mailing refund checks.
2consequence/’kɔnsikwəns/kết quả, hậu quả, hệ quả; những tầm quan trọng, tính trọng đạiAs a direct result of not having seen a dentist for several years, Lydia had several cavities.
3consume/kən’sju:m/tiêu thụ, tiêu dùngPeople devour a good deal of sugar in drinks.
4consider/kən’sidə/xem nhưShe shouldn’t consider marrying a man for his money.
5cover/’kʌvə/che, phủ, trùm, bọc; bao gồmThe passports are covered with leather.

6. Từ vựng TOEIC chủ đề Business Planning

Business Planning – nhóm từ vựng TOEIC theo chủ đề chắc chắn bạn cần học, hiểu sâu để áp dụng vào bài thi thực chiến:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1address/ə’dres/nhằm vào, trình bàyMay’s business plan addresses the needs of small business owners.
2avoid/ə’vɔid/Tránh xa, tránh khỏi; hủy bỏ, bác bỏTo avoid going out of business, shareholders should prepare a proper business plan.
3demonstrate/’demənstreit/bày tỏ, biểu lộ, cho thấy; chứng minh rằng, giải thíchLet her demonstrate to them some of the difficulties we are facing.
4develop/di’veləp/phát triểnThis job can give him an opportunity to develop a new skill
5evaluate/i’væljueit/đánh giá, định giá; ước lượngIt’s important to assess his competition when making a business plan.

7. Từ vựng TOEIC chủ đề Electronics

Từ vựng TOEIC theo chủ đề Electronics bao gồm rất nhiều từ vựng hay, thú vị. Dưới đây là một số từ vựng thông dụng:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1disk/disk/đĩa ( như là vi tính, thể thao, đĩa hát…)Rewritable compact disks are more costly than read-only CDs.
2facilitate/fə’siliteit/Làm cho thuận tiện, dễ dàng The computer program made the scheduling of appointments facilitate.
3network/’netwə:k/kết nối, liên kếtMore and more PCs are networked all together
4popularity/,pɔpju’læriti/‹tính/sự› đại chúng, phổ biến,hoặc là nổi tiếngHe convinced me that she was right.
5process/ˈprəʊses/quá trìnhDrawing contests usually have the same process: auditions, semi-finals, and finals.

8. Từ vựng TOEIC chủ đề Job Advertising and Recruiting

Job Advertising and Recruiting – một trong 20+ chuyên mục từ vựng TOEIC theo chủ đề PREP muốn giới thiệu đến bạn:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1abundant/ə’bʌndənt/nhiều, phong phú, thừaThe computer analyst was so glad to have chosen a field in which jobs were abundant.
2accomplishment/ə’kɔmpliʃmənt/thành tựu,sự thành tích; sự hoàn thành, sự làm xongThe success of the business was based on its early accomplishments.
3bring together/brɪŋ təˈɡɛðə/gom lại, nhóm lại, họp lạiOur aim this year is to bring together the most creative group we can find.
4candidate/’kændidit/ứng cử viên tiềm năng, thí sinh, người dự tuyểnAll of the applicants were ready for the competition.
5come up with/kʌm ʌp wɪð/đưa ra, phát hiện, khám phá ra, ý địnhIn order for that small business to prosper, it needs to come up with a new strategy.

9. Từ vựng TOEIC chủ đề Applying and Interviewing

Nhóm từ vựng TOEIC theo chủ đề tiếp theo bạn nên lưu tâm đó là Applying and Interviewing:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1ability/ə’biliti/năng lực, khả năng, tài năngThe designer’s ability was obvious from his portfolio.
2apply/ə’plai/nộp, ứng tuyểnThe college graduate applied for five jobs and received three offers.
3background/’bækgraund/kiến thức, kinh nghiệmHer background in the publishing industry is a definite asset for this job.
4be ready forSẵn sàng cho Thanks to her careful research, the applicant felt thathe was ready for the interview with the director of the program.
5call inyêu cầu, mời tớiThe HR manager called in all the qualified candidates for a 1st interview.

10. Từ vựng TOEIC chủ đề Hiring and Training

Hiring and Training – từ vựng TOEIC theo chủ đề giúp bạn chinh phục được tất tần tật các bài thi TOEIC:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1conduct/’kɔndəkt/tiến hành, cư xửInterviews were conducted over a period of 5 weeks.
2generate/’dʤenəreit/làm ra, tạo ra, phát raThe new training program generated a lot of interest among employee.
3hire/’haiə/thuê, mướn; tiền trả côngHe was hired after his third interview.
4keep up with/kiːp ʌp wɪð/theo kịp, bắt kịp, đạt sao cho bằng đượcWorkers are encouraged to take courses in order to keep up with new developments.
5look up to/lʊk ʌp tuː/tôn kính, khâm phục, kính trọngStaff members look up to the director because she has earned their respect over the years.

11. Từ vựng TOEIC chủ đề Salaries and Benefits

Nhóm từ vựng TOEIC theo chủ đề tiếp theo có tần suất xuất hiện thường xuyên trong bài thi thực chiến chính là Salaries and Benefits:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1basis/’beisis/nền tảng, cơ sở, căn cứThe supervisor didn’t have any basis for firing the employee.
2benefit/’benifit/lợi íchThe discovery of fire brought many benefits to the country.
3compensate/’kɔmpenseit/bù, đền bù, bồi thườngIf he is injured in a traffic accident,he can be compensated for your losses.
4delicately/ˈdelɪkət/‹một cách› tinh tế, lịch thiệp, tế nhị The boss delicately asked about the health of his client.
5eligible/ˈɛlɪdʒɪb(ə)l/thích hợp, đủ có tư cách,  tiêu chuẩn; có thể chọn đượcWho is eligible to become the head of state?

12. Từ vựng TOEIC chủ đề Promotions, Pensions and Awards

Promotions, Pensions and Awards – nhóm từ vựng TOEIC theo chủ đề bạn cần hiểu sâu, hiểu rộng nếu muốn chinh phục được điểm số 900+ trong đề thi thực chiến:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1achievement/ə’tʃi:vmənt/thành tích, thành tựuShe has gained a lot of achievements in the last year.
2contribute/kən’tribju:t/đóng gópDo you contribute anything to this charitable organization?
3dedication/,dedi’keiʃn/‹sự› cống hiến, tận tâm, tận tụyThe director’s dedication to a high-quality item has motivated many of his employees.
4look forward tomong đợi, mong chờ, trông mongMy father looks forward to seeing me after the war is over.
5look to/lʊk tuː/tin vào ai, trông cậy vào, mong đợi ở (ai)They look to their supervisor for their guidance and direction.

13. Từ vựng TOEIC chủ đề Conferences

Conferences – từ vựng TOEIC theo chủ đề thông dụng, bao gồm:

STTTừ vựng & Phiên âm Nghĩa tiếng Việt Ví dụ
1conference/ˈkɒnf(ə)r(ə)n/hội nghịThat door is used for exhibitions, conferences and social events.
2accommodate/ə’kɔmədeit/làm cho phù hợpThe meeting room was big enough to accommodate the various needs of the groups using it.
3arrangement/ə’reindʤmənt/sự sắp xếpThe travel arrangements were taken care of by Sam
4association/ə,sousi’eiʃn/hội, hiệp hộiWe all know that ASEAN stands for the Association of Southeast Asian Nations.
5attend/ə’tend/tham dự, có mặtThey expect more than 100 members to attend the annual meeting.

14. Trung tâm anh ngữ EDUSA

Để giúp bạn có được lộ trình học tập hiệu quả, cũng như tiết kiệm được thời gian và chi phí, trung tâm anh ngữ Edusa cung cấp các khóa học TOEIC giao tiếp hiệu quả với những kết quả vượt ngoài mong đợi. Một số lợi ích có thể kể đến khi tham gia khóa học giao tiếp của trung tâm anh ngữ Edusa là

  • Không chỉ hướng đến mục tiêu đạt được điểm số ngay lần đầu, mà còn và còn giúp bạn bổ sung thêm kiến thức xã hội và chinh phục được đỉnh cao trong công việc thông qua những phương pháp học độc đáo.
  • Từng thành công với các khóa TOEIC 550, 650, 750+ với hàng nghìn bạn đạt được điểm số mong muốn nay lần đầu chỉ trong 1-2 tháng.
  • Cam kết đầu ra tăng 150 điểm so với kết quả của bài test đầu vào.
  • Giải đáp những thắc mắc của bạn theo kiểu 1 kèm 1 với giáo viên.
  • Cam kết đầu ra 100% học lại hoàn toàn miễn phí nếu không đậu.
  • Đội ngũ giáo viên Edusa nhiệt huyết, tận tâm với nghề, tinh thần cháy bỏng, chuyên nghiệp và trình độ chuyên môn cao đã giúp hàng nghìn bạn mất gốc không chỉ tiến bộ mà còn yêu thích môn Tiếng Anh.
  • Giáo viên sẽ theo sát, nhắc nhở từng bạn và đề xuất lộ trình hợp lý cho từng bạn, nhằm nắm vững tiến độ từng bạn và có cách giảng dạy phù hợp hơn.
    Link Edusa: https://edusa.vn/

Từ những lợi ích vô cùng tuyệt vời khi thành thạo tiếng anh, bạn còn chần chừ gì nữa mà không đăng kí ngay khóa học TOEIC của trung tâm anh ngữ Edusa để nhận ngay những ưu đãi vô cùng hấp dẫn.

✅ Khoá học MOS ⭕ Khoá học MOS tại trung tâm được xây dựng phù hợp và sinh viên dễ dàng tiếp cận. Học phí học sinh, sinh viên
✅ Khoá học MOS Online ⭐ Khoá học MOS Online được xây dựng phù hợp với việc học từ xa trên toàn quốc. Học phí rẻ
✅ Khoá học IC3 GS5 ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo IC3, chúng tôi đã đồng hành hàng ngàn sinh viên để lấy bằng
✅ Khoá học IC3 GS5 Online ⭐ Với trình độ chuyên môn cao về IC3 sẽ Edusa đảm bảo chất lượng đào tạo học viên thi đậu 100%
✅ Chứng chỉ CNTT ⭕ Khoá học chứng chỉ CNTT được xây dựng giáo trình phù hợp chương trình thi theo cấu trúc mới nhất. Trọn gói học và thi BAO ĐẬU chỉ với 1.200.000VNĐ
✅ Chứng chỉ CNTT Online ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian học và lấy được chứng chỉ CNTT. Chi phí hợp lý.