Chọn danh mục khóa học
bạn quan tâm và bắt đầu học

Hướng dẫn làm bài thi tin học MOS 2016

Bài thi MOS 2016 có 5 hoặc 7 dự án, mỗi dự án có 4 đến 7 tác vụ.

 1. Thực hiện tất cả các Task của 1 Project, Submit Project File và làm Test của Project tiếp theo.
 2. Thường xuyên lưu tập tin của Project
 3. Chọn khởi động Restar Project File để xóa các các thay đổi (trở về trạng thái ban đầu) và thời gian thi vẫn chạy.
 4. Sau khi Submit tất cả các Project, xem lại các Task đã thực hiện.

Cụ thể chức năng các nút:

 1. Nút Overview: Cung cấp các thông tin cơ bản.
 2. Nút Submit Project: Sau khi làm xong tất cả các Task, Click nút để chuyển sang các Task tiếp theo.
 3. Nút Restart Project: Khởi động lại Project, tất cả các Task trong Project đều về trạng thái ban đầu, thời gian vẫn chạy.
 4. Nút Reset Window Size: Zoom to nhỏ cửa sổ ứng dụng.

Quy định từng Task:

 1. The Task text: mô tả tác vụ phải làm.
 2. Italicized text: văn bản nghiêng đề cập đến các tập tin được sử dụng.

Exam summary:

 1. Kiểm khi gửi Submit Project cuối cùng, di chuyển đến trang tóm lược bài thi.
 2. Trang này cho biết những task đã được hoàn tất.
 3. Có thể di chuyển đến bất kì task nào bằng cách click vào task đó.
 4. Kết thúc toàn bộ bài thi: Finish Exam.

Nhận điểm:

 1. Sau khi kết thúc tất cả bài thi, màn hình sẽ hiển thị kết quả điểm số.
 2. Báo cáo điểm cho giám thị, ký tên xác nhận.

Xem chi tiết hướng dẫn bài thi Mos 2016 trên web IIG TẠI ĐÂY