Để giúp bạn nắm vững kiến thức về từ loại có trong bài thi TOEIC, chúng tôi đã tổng hợp một bộ bài tập về từ loại trong TOEIC có đáp án chi tiết. Bộ bài tập này sẽ giúp bạn rèn luyện khả năng nhận diện và sử dụng đúng các danh từ, động từ, tính từ, trạng từ và các thành phần ngữ pháp khác trong ngữ cảnh thực tế. Bằng việc thực hành đều đặn với bộ bài tập này, bạn sẽ tự tin hơn và có khả năng áp dụng ngữ pháp một cách chính xác trong bài thi TOEIC. Hãy cùng khám phá bộ bài tập này và chuẩn bị cho thành công trong việc nắm chắc điểm ngữ pháp của bạn!

Tổng hợp bài tập về từ loại trong toeic có đáp án giúp nắm chắc điểm ngữ pháp
Tổng hợp bài tập về từ loại trong toeic có đáp án giúp nắm chắc điểm ngữ pháp

1. Các điều cần lưu ý khi học từ loại

Khi học về từ loại trong tiếng Anh, có một số điều cần lưu ý để hiểu và sử dụng chính xác từng từ loại. Dưới đây là một số khía cạnh quan trọng khi nghiên cứu từ loại:

 • Hiểu đúng vai trò của từ loại: Mỗi từ loại trong tiếng Anh có vai trò và chức năng riêng. Ví dụ, danh từ (nouns) chỉ người, vật, ý tưởng, địa điểm, trong khi động từ (verbs) thể hiện hành động hoặc trạng thái. Hiểu rõ từng từ loại sẽ giúp bạn sử dụng chúng một cách chính xác trong ngữ cảnh phù hợp.

 • Nắm vững cấu trúc câu: Từ loại đóng vai trò quan trọng trong cấu trúc câu. Để sử dụng từ loại đúng, hãy nắm vững cách các từ loại tương tác với nhau trong câu. Ví dụ, danh từ thường được sử dụng sau mạo từ (article) hoặc trước một tính từ (adjective).

 • Chú ý đến biến thể từ loại: Một số từ trong tiếng Anh có thể được sử dụng như nhiều từ loại khác nhau. Ví dụ, “run” có thể là động từ (verb) hoặc danh từ (noun). Hãy xem xét ngữ cảnh để hiểu được từ loại mà từ đó được sử dụng.

 • Học từ loại theo ngữ cảnh: Từng từ loại thường xuất hiện trong một ngữ cảnh cụ thể. Ví dụ, tính từ thường mô tả danh từ, trong khi trạng từ (adverb) thường đi kèm với động từ hoặc tính từ. Hãy tìm hiểu về cách từ loại được sử dụng trong các ngữ cảnh khác nhau để có thể áp dụng chúng một cách hiệu quả.

 • Sử dụng từ điển và nguồn tài liệu phù hợp: Khi học từ loại, sử dụng từ điển và nguồn tài liệu phù hợp để tra cứu định nghĩa, ví dụ và cách sử dụng. Nắm vững từng từ loại sẽ giúp bạn xây dựng từ vựng và viết hay hơn.

 • Thực hành và kiểm tra hiểu biết: Để nắm vững từ loại, hãy thực hành sử dụng chúng trong các bài tập, câu đố hoặc văn bản viết. Kiểm tra hiểu biết của mình bằng cách làm các bài kiểm tra từ loại hoặc tạo ra các câu với từng từ loại cụ thể.

Nhớ rằng, học từ loại là một phần quan trọng trong việc nắm vững tiếng Anh. Bằng cách hiểu và áp dụng chính xác từng từ loại, bạn sẽ có khả năng giao tiếp và viết tốt hơn trong tiếng Anh.

Bài tập về từ loại trong TOEIC có đáp án:

 1. Since they are without direct supervision, field managers are expected to be able to find solutions to simple problems by ……..

A. them

B. they

C. themselves

D. their

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc “to do sth by oneself”: tự ai làm việc gì, không cần sự trợ giúp *Mẹo: nhìn thấy by chọn oneself

Dịch nghĩa: Vì họ không có sự giám sát trực tiếp, các nhà quản lý chuyên môn được mong đợi sẽ có thể tự mình tìm ra giải pháp cho các vấn đề đơn giản

Supervision: sự giám sát Field manager: Nhà quản lý – chuyên môn

 1. The hotel’s newly remodeled buffet has won mixed ……., mostly on the disappointed side.

A. reviewer

C. reviewed

C. reviewing

D. reviews

Đáp án D

Giải thích: Thiếu 1 danh từ số nhiều làm tân ngữ cho động từ won và đứng sau tính từ “mixed”

A. Danh từ chỉ người, B.Động từ, C. Động từ, D. Danh từ số nhiều

Dịch nghĩa: Bữa tiệc đứng được làm lại gần đây của khách sạn đã nhận được nhiều sự phê bình khác nhau, phần lớn là sự thất vọng.

 1. It has become increasingly evident that the role of universities is changing, so they should be more …….. to the needs and desires of students with disabilities.

A. attentively

B. attentive

C. attention

D. attend

Đáp án B

Giải thích: Thiếu tính từ đi sau động từ “tobe”

A. Trạng từ,  B. Tính từ, C. Danh từ, D. Động từ

Dịch nghĩa: Ngày càng rõ ràng rằng vai trò của các trường đại học đang thay đổi, vì vậy họ nên chú ý nhiều hơn đến những nhu cầu và mong muốn của học sinh khuyết tật.

Evident: rõ ràng, hiển nhiên Role: vai trò Need: nhu cầu

 1. The construction project managers must present their …… monthly reports to the board by the end of the month.

A. revision

B. revise

C. revising

D. revised

Đáp án D

Giải thích: Thiếu tính từ bổ nghĩa cho danh từ “reports” và có nghĩa phù hợp

A. Danh từ,  B. Động từ, C. Tính từ -ing nghĩa là đang xem lại, D. Tính từ -ed được xem xét lại hoặc được chỉnh lý

Dịch nghĩa: Các nhà quản lý dự án xây dựng phải trình bày báo cáo hàng tháng đã được chỉnh lý của họ cho hội đồng chậm nhất là cuối tháng.

Construction project managers: quản lý dự án xây dựng

Present: trình bày Report: báo cáo Board: hội đồng

 1. I met with Elain Hopkins and Gene Avery to discuss the ….. of tasks and our joint vision for the implementation of the project plan.

A. allocate

B. allocated

C. allocates

D. allocation

Đáp án D

Giải thích: Sau mạo từ “the” là một danh từ

A. Động từ, B. Phân từ, C. Động từ ngôi thứ 3 số ít, D. Danh từ

*Mẹo: cấu trúc the (Noun 1) of the ( Noun 2)

Dịch nghĩa: Tôi đã gặp với Elaine Hopkins và Gene Avery để thảo luận về sự phân bố nhiệm vụ và tầm nhìn chung của chúng tôi để thực hiện kế hoạch dự án.

Discuss: thảo luận Task: nhiệm vụ Implementation: sự thực hiện

 1. ……. near both the company’s new plant and headquarters, the company’s guest houses are very convenient

A. Location

B. Locating

C. Located

D. Locate

Đáp án: C

Giải thích:Sử dụng quá khứ phân từ để giảm mệnh đề

The company’s guesthouses are located near both ….. => Located near….

*Mẹo: chủ ngữ sau dấu phẩy là chủ ngữ chung của 2 mệnh đề này. Nghĩa chủ động dùng V-ing, bị động dùn VII

Dịch nghĩa: Nằm gần cả chi nhánh và trụ sợ mới của công ty, nhà khách của công ty rất thuận tiện.

Plant: chi nhánh Headquarters: trụ sở Convenient: tiện lợi

 1. While some aspects still confuse me, I found the movie ….. would recommend that anyone watch it

A. fascinate

B. fascination

C. fascinating

D. fascinated

Đáp án C

Giải thích: Cấu trúc “find sb/sth + adj”: nhận thấy ai, vật gì như thế nào. Tính từ này thường là V-ing khi dùng cho vật (giống interesting)

A. Động từ, B. Danh từ, C. Tính từ: hấp dẫn, lôi cuốn (thường dùng cho vật), D. Tính từ: được làm cho thích thú (thường dùng cho người)

Dịch nghĩa: Mặc dù một số khía cạnh vẫn còn làm tôi bối rối, tôi vẫn thấy bộ phim hấp dẫn và tôi muốn giới thiệu nó đến bất cứ ai.

Aspects: khía cạnh Confused:làm rối

 1. Some smaller family-run restaurants that don’t accept traveler’ checks are ….. found in many small cities throughout the country.

A. easy

B. easily

C. easier

D. easiest

Đáp án B

Giải thích: Thiếu trạng từ bổ nghĩa cho động từ “found”

A. tính từ:dễ dàng, B. trạng từ: một cách dễ dàng, C. so sánh hơn,  D. so sánh hơn nhất

*Mẹo: to be + ADV + PII hoặc tobe + ADV +adj

Dịch nghĩa: Những nhà hàng được điều hành bởi một vài gia đình nhỏ hơn không chấp nhận séc du lịch có thể dễ dàng được tìm thấy trong nhiều thành phố nhỏ trong cả nước

Traveler’ check: séc du lịch

 1. Because of such a large and ….. set of tax laws, we need to consult with the tax department before proceeding with these plans

A. complication

B. complicated

C. complicating

D. complicate

Giải thích: Cần 1 tính từ bổ nghĩa cho “set of tax laws” có nghĩa phù hợp

Dịch nghĩa : Vì các luật thuế quá lớn và phức tạp như vậy, chúng ta cần phải tham khảo ý kiến với cơ quan thuế trước khi tiến hanhd các kế hoạch

Tax laws: luật thuế consult: tham khảo proceed: tiến hành

 1. There has been an increase in the number of websites and anonymous letters on the Internet which have been ….  of the government’s policies.

A. criticized

B. critic

C. critically

D. critical

Đáp án D

Giải thích: sau “tobe” phải là một adj

Cấu trúc “to be critical of sb/sth”: có ý chỉ trích, phê phán ai/ cái gì

Dịch nghĩa: Đã có sự gia tăng về số lượng các trang web và thư nặc danh trên mạng Internet, cái mà có ý chỉ trích những chính sách của chính phủ.

Increase: tăng lên

Anonymous letter: thư nặc danh

Government: chính phủ

2. Giới thiệu khóa học luyện thi TOEIC tại EDUSA

Giới thiệu khóa học luyện thi Toeic tại Edusa
Giới thiệu khóa học luyện thi TOEIC tại EDUSA

EDUSA là trung tâm đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp và uy tín tại Việt Nam. Chương trình luyện thi TOEIC của EDUSA được đánh giá là một trong những chương trình đào tạo hiệu quả nhất và được nhiều học viên tin tưởng lựa chọn.

Khóa học luyện thi TOEIC tại EDUSA được thiết kế với nhiều mức độ và đáp ứng nhu cầu của từng đối tượng học viên. Với phương pháp giảng dạy chuyên nghiệp và tập trung vào kỹ năng nghe và đọc, học viên có thể cải thiện đáng kể điểm số TOEIC trong thời gian ngắn.

Khóa học được thiết kế dành cho các học viên ở mọi trình độ, từ trình độ cơ bản đến nâng cao. Học viên sẽ được học các kỹ năng cần thiết để đạt được điểm số TOEIC cao, bao gồm cả kiến thức về từ vựng, ngữ pháp, phương pháp làm bài và kỹ năng làm bài thi.

Chương trình luyện thi TOEIC tại EDUSA còn cung cấp cho học viên nhiều tài liệu học tập và bài tập trắc nghiệm để giúp học viên củng cố kiến thức và rèn luyện kỹ năng. Ngoài ra, học viên còn có cơ hội được tham gia các buổi luyện tập thực tế và kiểm tra định kỳ để đánh giá tiến độ học tập của mình.

Khóa học luyện thi TOEIC tại EDUSA đặc biệt được giảng dạy bởi các giảng viên có kinh nghiệm và chuyên môn cao trong lĩnh vực tiếng Anh. Họ sẽ giúp học viên có được sự tự tin và nâng cao trình độ Tiếng Anh của mình.

Với những ưu điểm và tiện ích trên, khóa học luyện thi TOEIC tại EDUSA là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai đang muốn cải thiện kỹ năng Tiếng Anh và đạt được điểm số TOEIC cao.

>>>>> Tham khảo thêm : Khóa luyện thi TOEIC online đạt 750+

3. Câu hỏi thường gặp

3.1 Bài tập về từ loại trong TOEIC có đáp án là gì?

 Bài tập giúp rèn luyện kỹ năng phân loại từ loại trong bài thi TOEIC, với đáp án được cung cấp để tự kiểm tra và cải thiện.

3.2 Tại sao nên thực hành bài tập về từ loại trong TOEIC?

Thực hành bài tập giúp củng cố kỹ năng phân biệt và sử dụng đúng từ loại, cải thiện điểm số TOEIC.

3.3 Các loại bài tập về từ loại trong TOEIC có gì khác nhau?

 Các loại bài tập bao gồm đồng nghĩa, trái nghĩa, từ loại khác nhau trong câu, điền từ còn thiếu, … với cách thức và độ khó khác nhau.

3.4 Bài tập về từ loại trong TOEIC có cần phải thuộc hết các từ vựng không?

Đáp án: Không cần phải thuộc hết các từ vựng, tuy nhiên cần nắm vững các từ loại cơ bản và cách sử dụng trong ngữ cảnh để đạt được kết quả tốt trong bài thi TOEIC.

Hy vọng với bài viết chia sẻ của EDUSA về các bài tập về từ loại trong TOEIC có đáp án sẽ giúp những bạn đang yếu phần này có thêm bài tập ôn luyện. Chúc các bạn có kết quả thi thật tốt!

 

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết
edusa hoc phi
Học Phí
(24/7)
edusa zalo
Chat Zalo
(24/7)
edusa phone
1900 292972
(24/7)