Bài thi TOEIC là một cách để đánh giá kỹ năng tiếng Anh của bạn. Phần Đọc hiểu sẽ xem xét kỹ năng đọc của bạn và phần Nghe hiểu sẽ xem xét khả năng nghe và hiểu của bạn.

Ngữ pháp rất quan trọng đối với cả bài kiểm tra đọc TOEIC và bài kiểm tra nghe. EDUSA giúp bạn hiểu tài liệu và hỗ trợ kỹ năng nghe của bạn.

Mẹo ngữ pháp thi TOEIC
Mẹo ngữ pháp thi TOEIC

1. Tổng hợp chủ điểm ngữ pháp quan trọng

1.1 Cấu trúc câu trong bài thi TOEIC

Chủ ngữ + động từ + tân ngữ + bổ ngữ 

Trong đó:

Chủ ngữ: là người hoặc vật thực hiện hành động & là thành phần bắt buộc trong câu. 

Động từ: thường sẽ biểu hiện hành động của câu & là thành phần bắt buộc.

Tân ngữ: là người hoặc vật bị hành động tác động vào & có thể có, có thể không có, tùy theo động từ.

Các thông tin nền: thường sẽ bổ sung các thông tin khác liên quan đến hành động, ví dụ như nơi chốn, thời gian, địa điểm , cách thức, lý do mà hành động xảy ra. Các thông tin nền có thể có và có thể không có; nếu có sẽ làm rõ ý nghĩa của câu hơn, còn nếu không có cũng không ảnh hưởng đến câu về mặt ngữ pháp.

1.2 Tổng hợp ngữ pháp từ loại trong TOEIC

Bạn cần nhớ các loại từ khác nhau mà bạn sẽ thấy trong bài kiểm tra. Đó là: danh từ, đại từ, tính từ, trạng từ, giới từ và liên từ.

1.3 Tổng hợp ngữ pháp về thì trong bài thi TOEIC

Thì hiện tại đơn: Simple present

Thì hiện tại đơn (Simple Present hay Present Simple) là một thì trong tiếng Anh . Thì hiện tại đơn thường diễn tả một sự việc hay một hành động mang tính chất chung chung, tổng quát lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc một sự thật hiển nhiên hay một hành động diễn ra trong thời gian hiện tại.

Cấu trúc câu:

(+) S + Vinf/Vs/es + O…

(-) S don’t/doesn’t + Vinf + O…

(?) Do/Does + S + Vinf + O…?

Thì hiện tại tiếp diễn: Present Continuous

Thì hiện tại tiếp diễn dùng để diễn tả những sự việc xảy ra ngay lúc chúng ta nói hay xung quanh thời điểm mà chúng ta nói, và hành động đó vẫn chưa chấm dứt (còn tiếp tục diễn ra).

Cấu trúc câu:

(+) S + tobe + Ving + O…

(-) S + tobe + not + Ving + O….

(?) Tobe + S + Ving + O…?

Thì hiện tại hoàn thành: Present Perfect

Thì hiện tại hoàn thành dùng để diễn tả một hành động một sự việc đã bắt đầu từ trong quá khứ, kéo dài đến hiện tại và có thể tiếp tục tiếp diễn trong tương lai.

Cấu trúc câu:

(+) S + have/has + Ved/PII + O…

(-) S + have/has + not + Ved/PII + O…

(?) Have/Has + S + Ved/PII + O…?

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn: Present Perfect Continuous

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là thì diễn tả sự việc bắt đầu trong quá khứ và tiếp tục ở hiện tại có thể xảy ra ở tương lai sự việc đã kết thúc nhưng ảnh hưởng kết quả còn lưu lại hiện tại.

Cấu trúc câu:

(+) S + have/has + been + Ving + O…

(-) S +have/has + not + been + Ving + O…

(?) Have/Has + S + been + Ving + O…?

Thì quá khứ đơn: Past Simple

Thì quá khứ đơn là dùng để diễn tả một hành động, sự việc diễn ra và kết thúc trong quá khứ.

Cấu trúc câu:

(+) S + Ved/c2 + O…

(-) S + didn’t + Vinf + O…

(?) Did + S + Vinf + O…?

Thì quá khứ tiếp diễn: Past Continuous

Thì quá khứ tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động một sự việc đang diễn ra xung quanh một thời điểm trong quá khứ.

Cấu trúc câu:

(+) S + was/were + Ving + O…

(-) S + was/were + not + Ving + O…

(?) Was/Were + S + Ving + O…?

Thì quá khứ hoàn thành: Past Perfect

Thì quá khứ hoàn thành dùng để diễn tả một hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Hành động nào xảy ra trước thì dùng thì quá khứ hoàn thành. Hành động xảy ra sau thì dùng thì quá khứ đơn.

Cấu trúc câu:

(+) S + had + Ved/PII + O…

(-) S + had not + Ved/PII + O…

(?) Had + S + Ved/PII + O…

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: Past Perfect Continuous

Thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động một sự việc đã đang xảy ra trong quá khứ và kết thúc trước một hành động cũng xảy ra trong quá khứ.

Cấu trúc câu:

(+) S + had + been + Ving + O…

(-) S + had not + been + Ving + O…

(?) Had + S + been + Ving + O…?

Thì tương lai: Simple Future

Thì tương lai được dùng khi không có kế hoạch hay quyết định làm gì nào trước khi chúng ta nói. Chúng ta ra quyết định tự phát tại thời điểm nói.

Cấu trúc câu:

(+) S + will + Ving + O…

(-) S + will not/won’t + Ving + O…

(?) Will + S + Ving + O…?

Thì tương lai tiếp diễn: Future Continuous

Thì tương lai tiếp diễn dùng để diễn tả một hành động một sự việc sẽ đang diễn ra tại một thời điểm cụ thể trong tương lai.

Cấu trúc câu:

+) S + will be + Ving + O…

(-) S + will not/won’t + be + Ving + O…

(?) Will + S + be + Ving + O…?

 Thì tương lai hoàn thành: Future Perfect

Thì tương lai hoàn thành dùng để diễn tả một hành động hay sự việc hoàn thành trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

Cấu trúc câu:

(+) S + will + have + Ved/PII + O…

(-) S + will not/won’t + have + Ved/PII+ O…

(?) Will + S + have + Ved/PII + O…

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn: Future Perfect Continuous

Thì tương lai hoàn thành tiếp diễn thường dùng để diễn tả một hành động, sự việc sẽ xảy ra và xảy ra liên tục trước một thời điểm nào đó trong tương lai.

Cấu trúc câu:

(+) S + will + have been + Ving + O…

(-) S + will not/won’t + have been + Ving + O…

(?) Will + S + have been + Ving + O…?

1.4 Các dạng động từ trong bài thi TOEIC

 • Phân loại động từ ( Types of verbs )
 • Thể chủ động ( Active voice), thể bị động ( Passive voice )

1.5 Liên từ và mệnh đề trong tiếng Anh 

 • Liên từ được chia làm 3 loại:
  • Liên từ kết hợp (Coordinating Conjunctions)
  • Liên từ tương quan (Correlative Conjunctions)
  • Liên từ phụ thuộc (Subordinating Conjunctions)
 1. Tổng hợp ngữ pháp Part 5 & 6 TOEIC
 2. Trong Phần 5 và 6 của bài thi TOEIC, bạn sẽ bị trừ điểm nếu trả lời sai. Nhưng, trong nhiều đề thi thử hay tài liệu TOEIC, để đạt điểm cao phần này không hề dễ dàng. Trên thực tế, nó đòi hỏi sự hiểu biết tốt về ngữ pháp và vốn từ vựng phong phú.

2.1 Tổng hợp ngữ pháp trong Part 5 TOEIC

Mẹo ngữ pháp thi TOEIC
Mẹo ngữ pháp thi TOEIC

Part 5 là phần đầu tiên trong bài TOEIC Reading, gồm 40 câu hỏi kéo dài từ câu 101 đến 140. Sẽ có khoảng 11-13 câu hỏi về từ vựng, 12-13 câu hỏi về từ loại và 14-16 câu hỏi xoay quanh các chủ đề khác nhau vì vậy nên đòi hỏi các bạn phải có kiến thức vững chắc về từ vựng, các thì, từ nối, loại từ, mệnh đề quan hệ,… thì mới có thể giành được điểm cao trong phần này. Dưới đây là các dạng câu hỏi mà các bạn cần lưu ý:

 • Xác định thì động từ ( Verb tenses)
 • Xác định dạng của động từ ( Verb froms )

2.2 Tổng hợp ngữ pháp trong Part 6 TOEIC

Mẹo ngữ pháp thi TOEIC
Mẹo ngữ pháp thi TOEIC

Part 6 sẽ gồm 12 câu trắc nghiệm chia thành 4 đoạn văn, mỗi đoạn gồm 3 câu hỏi và mỗi câu hỏi sẽ có 4 đáp án để các bạn lựa chọn A,B,C,D. Chủ đề câu hỏi của Part 6 cũng tương tự như Part 5, chủ yếu xoay quanh các văn bản ngắn, thông báo, ghi chú, email, fax, thư từ,… Ngữ pháp Part 6 chủ yếu tập trung vào:

 • Parts of speech (Từ loại)
 • Động từ (Verb-related)
 • Liên từ và giới từ (Prepositions & Conjunctions)

III. Sách tổng hợp ngữ pháp hiệu quả nhất

Mẹo ngữ pháp thi TOEIC
Mẹo ngữ pháp thi TOEIC

Để đạt điểm cao trong bài thi TOEIC, ngoài việc học từ vựng và cách phát âm, bạn cần nắm vững ngữ pháp. Dưới đây là một số cuốn sách tuyệt vời giúp bạn ôn tập cấu trúc thì, loại từ, loại cấu trúc, v.v. để giúp bạn củng cố kiến ​​thức ngữ pháp TOEIC tốt hơn, để bạn có thể tăng điểm trong bài kiểm tra sắp tới.

3.1 Tomato TOEIC Writing

Sách có thời khóa biểu để người học theo dõi để học trước kỳ thi, giúp các bạn có kế hoạch ôn thi rõ ràng. Các phần giải thích được tác giả viết bằng tiếng Việt cụ thể, dễ hiểu. Một ưu điểm của sách là được biên soạn hầu hết bằng tiếng Việt nên sẽ dễ dàng hơn cho người mới bắt đầu học. Sách cung cấp kiến ​​thức tổng quan về bài thi TOEIC và cấu trúc bài thi, tổng hợp các chủ điểm ngữ pháp TOEIC. Có đáp án và Audio Scripts ở cuối sách.

3.2 Essential Grammar in Use Fourth Edition

115 chủ đề ngữ pháp TOEIC trong cuốn sách này được phân tích rõ ràng và có hệ thống, với các bài học được chia thành các phần như thì cơ bản, mạo từ, ứng dụng của cụm động từ, các dạng khác nhau của động từ, danh từ, tính từ, v.v. Mỗi bài học bao gồm các câu trả lời chính để giúp bạn chuẩn bị cho kỳ thi TOEIC.

3.3 English Grammar In Use Fifth Edition

Cuốn sách này là một nguồn ngữ pháp TOEIC quý giá, đã được chỉnh sửa và tái bản lần thứ năm. Mỗi bài học đều có các ví dụ và nghiên cứu giải thích, và phần “hướng dẫn học tập” cung cấp các bài tập hữu ích để giúp bạn sửa chữa và củng cố kiến ​​thức đã học.

3.4 Advanced Grammar in Use Second Edition

Sau khi bạn đã nắm vững những kiến ​​thức cơ bản về ngữ pháp TOEIC, bạn có thể cải thiện điểm số của mình bằng cách xem lại cuốn sách Advanced Grammar In Use này. Cuốn sách tổng hợp 100 chủ đề ngữ pháp TOEIC dành cho người học này sẽ được trình bày trên 2 trang, trang đầu tiên bao gồm giải thích kèm theo ví dụ và trang còn lại chứa các bài tập thực hành. Tuy là sách ngữ pháp nâng cao hơn nhưng trong quá trình học vẫn có những từ vựng cơ bản giúp bạn mở rộng vốn từ.

3.5. Big Step 1 2 3

Sau khi đã có nền tảng tốt về từ vựng và ngữ pháp, việc ôn luyện và giải đề cũng rất quan trọng. Có ba cuốn sách tương ứng với ba cấp độ để học viên có thể tìm được giáo trình phù hợp nhất với khả năng và trình độ của mình.

Quyển 1 và 2 sẽ cung cấp cho bạn danh sách 12 chủ đề kiểm tra quan trọng. Các chủ đề này sẽ được đề cập chi tiết hơn trong các bài tập đi kèm, điều này sẽ giúp bạn làm quen với cấu trúc thực tế của bài kiểm tra. Cuối cùng, cuốn sách Big Step 3 sẽ cung cấp một bản tóm tắt các thông tin quan trọng từ hai cuốn sách trước, giúp bạn phát triển thêm kiến ​​thức của mình.

IV. Trung tâm anh ngữ Edusa

Trung tâm Anh ngữ Edusa là một điểm đến hàng đầu cho việc nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh. Với sứ mệnh mang đến chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học tập tốt nhất, Edusa đã xây dựng một môi trường học tập độc đáo và đa dạng, giúp học viên phát triển kỹ năng ngôn ngữ một cách toàn diện và hiệu quả.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Trung tâm Anh ngữ Edusa là chúng tôi cung cấp các chương trình học linh hoạt và phong phú, phù hợp với mọi trình độ và mục tiêu học tập của học viên. Dù bạn là người mới bắt đầu hoặc đã có kiến thức tiếng Anh đáng kể, chúng tôi sẽ thiết kế một chương trình học tập đáp ứng nhu cầu và mong muốn riêng của bạn.

Chương trình giảng dạy tại Edusa được xây dựng kỹ lưỡng và tuỳ chỉnh cho từng học viên. Chúng tôi không chỉ tập trung vào việc giảng dạy ngữ pháp và từ vựng, mà còn đặc biệt chú trọng đến việc rèn luyện kỹ năng nghe, nói, đọc và viết. Bằng cách kết hợp các hoạt động tương tác, bài tập thực hành và các tài liệu phong phú, chúng tôi tạo ra một môi trường học tập sôi động và hấp dẫn, giúp học viên tiến bộ nhanh chóng.

Mỗi khóa học tại Edusa được giảng dạy bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và nhiệt huyết. Họ không chỉ là những người giảng dạy giỏi mà còn là những người thầy cố vấn tận tâm, sẵn lòng lắng nghe và hỗ trợ học viên trong quá trình học tập. Chúng tôi đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được sự quan tâm và hướng dẫn cá nhân hóa để phát triển tối đa khả năng tiếng Anh của mình.

Không chỉ tập trung vào việc nắm vững kiến thức tiếng Anh, Edusa còn đặc biệt chú trọng vào việc áp dụng ngôn ngữ trong các tình huống thực tế. Chúng tôi tạo ra môi trường học tập gần gũi với thực tế, qua đó giúp học viên tự tin sử dụng tiếng Anh trong công việc, du lịch, giao tiếp hàng ngày và các hoạt động xã hội.

Với tất cả những ưu điểm trên, Trung tâm Anh ngữ Edusa là địa chỉ tin cậy để bạn chinh phục tiếng Anh. Hãy đến với chúng tôi và trải nghiệm một phương pháp học tập độc đáo, chất lượng và đáng tin cậy để phát triển khả năng ngôn ngữ của bạn.

V. Câu hỏi thường gặp

 1. Tại sao cần nhớ các mẹo ngữ pháp trong kỳ thi TOEIC?
  • Nhớ các mẹo ngữ pháp giúp bạn nhanh chóng nhận ra và hiểu các quy tắc ngôn ngữ trong bài thi TOEIC.
  • Áp dụng mẹo ngữ pháp đúng đắn giúp bạn tránh sai lầm và làm chính xác các bài tập.
 2. Có những mẹo ngữ pháp nào dễ nhớ và áp dụng trong kỳ thi TOEIC?
  • Sử dụng “S + V + O” (Subject + Verb + Object) để xây dựng câu đơn giản và tránh nhầm lẫn.
  • Nhớ cấu trúc câu đảo ngữ “Inversion” cho các câu điều kiện và câu so sánh.
  • Biết cách sử dụng các giới từ và trạng từ phổ biến để mô tả vị trí, thời gian và cách thức.
 3. Làm sao để nhớ các mẹo ngữ pháp một cách hiệu quả?
  • Thực hành với các bài tập ngữ pháp đa dạng và đặc biệt là bài tập thực tế trong sách luyện thi TOEIC.
  • Tạo ra các câu ví dụ và cố gắng sử dụng các mẹo ngữ pháp trong cuộc sống hàng ngày để ghi nhớ lâu hơn.
 4. Có thể tìm hiểu mẹo ngữ pháp từ đâu?
  • Có thể sử dụng sách giáo trình và sách luyện thi TOEIC chuyên về ngữ pháp.
  • Tìm hiểu qua các nguồn tài liệu trực tuyến, video hướng dẫn hoặc tham gia khóa học luyện thi TOEIC chất lượng.

Để lại thông tin cần tư vấn

Form tư vấn trên bài viết
edusa hoc phi
Học Phí
(24/7)
edusa zalo
Chat Zalo
(24/7)
edusa phone
1900 292972
(24/7)